هاست ها

هاست لینوکس 100 مگابایت
1,000/ aylık
هاست لینوکس 200 مگابایت
1,000,000/ yıl
هاست لینوکس 500 مگابایت
2,500,000/ yıl
هاست لینوکس 1000 مگابایت
1,000/ aylık
هاست لینوکس 2000 مگابایت
5,000,000/ yıl
هاست لینوکس 5000 مگابایت
10,000,000/ yıl