سرویس مدیریت شبکه های اجتماعی

مدیریت اینستاگرام ( پکیج استاندارد )
18,000,000/ yıl
1 Kurulum Ücreti
مدیریت اینستاگرام ( پکیج استاندارد )
مدیریت اینستاگرام ( پکیج حرفه ای )
100,000,000/ yıl
مدیریت و نگهداری شبکه های اجتماعی
اینستاگرام برندینگ
5,000,000/ aylık
مدیریت و نگهداری شبکه های اجتماعی