سرویس مدیریت شبکه های اجتماعی

مدیریت اینستاگرام ( پکیج استاندارد )
18,000,000/ Jahr(e)
1 Aufschaltgebühr
مدیریت اینستاگرام ( پکیج استاندارد )
مدیریت اینستاگرام ( پکیج حرفه ای )
100,000,000/ Jahr(e)
مدیریت و نگهداری شبکه های اجتماعی
اینستاگرام برندینگ
5,000,000/ Monat(e)
مدیریت و نگهداری شبکه های اجتماعی