سرویس مدیریت شبکه های اجتماعی

مدیریت اینستاگرام ( پکیج استاندارد )
18,000,000/an
1 Frais de configuration
مدیریت اینستاگرام ( پکیج استاندارد )
مدیریت اینستاگرام ( پکیج حرفه ای )
100,000,000/an
مدیریت و نگهداری شبکه های اجتماعی
اینستاگرام برندینگ
5,000,000/mo
مدیریت و نگهداری شبکه های اجتماعی